english french german japanese korean 中文

Mandarin Morning Chinese School LOGOMandarin Morning

Chinese Idioms

水调歌头(shuǐ diào gē tóu )
Date:2013-09-16 14:01 From:yanzhu 【Print】 【Closed】 【Collection
sū shì 《shuǐ diào gē tóu 》
苏轼《水调歌头》
 
 míng yuè jǐ shí yǒu ?bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。bù zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián ?wǒ yù chéng fēng guī qù ,yòu kǒng qióng lóu yù yǔ ,gāo chù bù shèng hán 。qǐ wǔ nòng qīng yǐng ,hé sì zài rén jiān 。
 
 明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。
 
zhuǎn zhū gé ,dī qǐ hù ,zhào wú mián 。bù yīng yǒu hèn ,hé shì cháng xiàng bié shí yuán ?rén yǒu bēi huān lí hé ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,cǐ shì gǔ nán quán 。dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān lǐ gòng chán juān 。 
 
转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。
 
Poem In English By Xu YuanChong

水调歌头(shuǐ diào gē tóu )-learn Chinese in shanghaiHow long will the full moon appear?

Wine cup in hand, I ask the sky.

I do not know what time of the year

’Twould be tonight in the palace on high.

Riding the wind, there I would fly,

Yet I’m afraid the crystalline palace would be

Too high and cold for me.

I rise and dance, with my shadow I play.

On high as on earth, would it be as gay?

The moon goes round the mansions red

Through gauze-draped window soft to shed

Her light upon the sleepless bed.

Why then when people part, is the oft full and bright?

Men have sorrow and joy; they part or meet again;

The moon is bright or dim and she may wax or wane.

There has been nothing perfect since the olden days.

So let us wish that man

Will live long as he can!

Though miles apart, we’ll share the beauty she displays.

Another one by Lin Yu Tang:

How rare the moon, so round and clear!

With cup in hand, I ask of the blue sky,

"I do not know in the celestial sphere

What name this festive night goes by?"

I want to fly home, riding the air,

But fear the ethereal cold up there,

The jade and crystal mansions are so high!

Dancing to my shadow,

I feel no longer the mortal tie.

She rounds the vermilion tower,

Stoops to silk-pad doors,

Shines on those who sleepless lie.

Why does she, bearing us no grudge,

Shine upon our parting, reunion deny?

But rare is perfect happiness--

The moon does wax, the moon does wane,

And so men meet and say goodbye.

I only pray our life be long,

And our souls together heavenward fly!

上一篇:近水楼台先得月 下一篇:闷闷不乐[mèn mèn bù lè]
无标题文档