english french german japanese korean 中文

Mandarin Morning Chinese School LOGOMandarin Morning

Recommended mandarin article

The Dragon Boat Festival-端午节
Date:2013-07-21 19:08 From:yanzhu 【Print】 【Closed】 【Collection

The Dragon Boat Festival

The Dragon Boat Festival is one of the most festive holidays in China. It is a Chinese Traditonal holiday in memory of Qu Yuan and most people celebrate the day On May 5th in the traditional Chinese calendar.

What do people do

The festival occurs on the 5th day of the 5th month of the lunisolar Chinese calendar. This is the source of the alternative name of Double Fifth.[3] The date varies from year to year on the Gregorian calendar. In 2013, this fell on June 12 and in 2014 on June 2. The focus of the celebrations includes eating rice dumplings zongzi,[4] drinking realgar wine xionghuangjiu (雄黃酒), and racing dragon boats.

Background

The Duanwu Festival is believed to have originated in ancient China. A number of theories exist about its origins as a number of folk traditions and explanatory myths are connected to its observance. Today the best known of these relates to the suicide in 278 BCE of Qu Yuan, poet and statesman of the Chu kingdom during the Warring States period.

Festival Food

rice dumplings
realgar wine
five yellow(Cucumber, rice field eel, yellow croaker, salted duck egg yellow, realgar wine)

Chinese ancient poetry

wǔyuè wǔ rì sònɡ méi yáo chén
五月 五 日 ( 宋 · 梅 尧 臣 )
qū shì yǐ chén sǐ chǔ rén āi bùrónɡ
屈 氏 已 沉 死 , 楚 人 哀 不容 。
héchánɡ nài chán bànɡ tú yù què jiāo lónɡ
何尝 奈 谗 谤 ,徒 欲 却 蛟 龙 。
wèi mǐn shēnɡqián hèn ér zhuī méi hòu zōnɡ
未 泯 生前 恨 ,而 追 没 后 踪 。
yuán xiānɡ bì tán shuǐ yìnɡ zì zhào qiān fēnɡ
沅 湘 碧 潭 水 , 应 自 照 千 峰 。

duānwǔ tánɡ lǐ lónɡ jī
端午 ( 唐 ·李 隆 基 )
duānwǔ lín zhōnɡ xià shí qīnɡ rì fù chánɡ
端午 临 中 夏 , 时 清 日 复 长 。
yán méi yǐ zuǒ dǐnɡ qū niè qiě chuán shānɡ
盐 梅 已 佐 鼎 ,曲 糵 且 传 觞 。
shì ɡǔrén liú jì nián shēn lǚ jī chánɡ
事 古人 留 迹 , 年 深 缕 积 长 。
dānɡ xuān zhī jǐn mào xiànɡ shuǐ jué lú xiānɡ
当 轩 知 槿 茂 , 向 水 觉 芦 香 。
yì zhào tónɡ ɡuī shòu qún ɡōnɡɡònɡ bǎo chānɡ
亿 兆 同 归 寿 , 群 公共 保 昌 。
zhōnɡzhēn rú bù tì yí jué hòu kūn fānɡ
忠贞 如 不 替 ,贻 厥 后 昆 芳 。

Other holiday in June

  • 芒种-Grain in ear
    Wednesday,June 5th,2013
  • 夏至-The summer solstice 
    Friday,June 21th,2013

Holidays
From June 10 to June 12
Name
端午节
The Dragon Boat Festival
Fiesta del barco del dragón
Be attention
From June 8 to June 9 still work

上一篇:How to Learn Perfect mandarin As a Native Chinese Speaker 下一篇:Hot Chinese words-高考(ɡāo kǎo)
无标题文档