english french german japanese korean 中文

Mandarin Morning Chinese School LOGOMandarin Morning

Recommended mandarin article

Mid-Autumn Festival Poem wàng yuè huái yuǎn
Date:2013-09-10 16:28 From:yanzhu 【Print】 【Closed】 【Collection
Mid-Autumn Festival Poem wàng yuè huái yuǎnwàng yuè huái yuǎn 
望月怀远
 
 
   zhāng jiǔ líng 
  张九龄
 
   hǎi shàng shēng míng yuè ,tiān yá gòng cǐ shí 。
  海上生明月,天涯共此时。
 
   qíng rén yuàn yáo yè ,jìng xī qǐ xiāng sī !
  情人怨遥夜,竟夕起相思!
 
   miè zhú lián guāng mǎn ,pī yī jué lù zī 。
  灭烛怜光满,披衣觉露滋。
 
   bù kān yíng shǒu zèng ,hái qǐn mèng jiā qī 。
  不堪盈手赠,还寝梦佳期。
 
 
 
 
 
 
 
上一篇:Mid-Autumn Festival Poem shuǐ diào gē tóu 下一篇:How to speak Mid-Autumn Festival in Chinese
无标题文档