english french german japanese korean 中文

Mandarin Morning Chinese School LOGOMandarin Morning

Recommended mandarin article

Mid-Autumn Festival Poem shuǐ diào gē tóu
Date:2013-09-10 16:26 From:yanzhu 【Print】 【Closed】 【Collection
 
Mid-Autumn Festival Poem shuǐ diào gē tóu shuǐ diào gē tóu 
水调歌头
 
   sū shì 
  苏轼
 
míng yuè jǐ shí yǒu ,bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。
  明月几时有,把酒问青天。
 
bù zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián 。
  不知天上宫阙,今夕是何年。
 
wǒ yù chéng fēng guī qù ,wéi kǒng qióng lóu yù yǔ ,gāo chù bù shèng hán 。
  我欲乘风归去,惟恐琼楼玉宇,高处不胜寒。
 
qǐ wǔ nòng qīng yǐng ,hé sì zài rén jiān 。
  起舞弄清影,何似在人间。
 
zhuǎn zhū gé ,dī qǐ hù ,zhào wú mián 。
  转朱阁,低绮户,照无眠。
 
 bù yīng yǒu hèn ,hé shì cháng xiàng bié shí yuán 。
  不应有恨,何事长向别时圆。
 
 rén yǒu bēi huān lí hé ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,cǐ shì gǔ nán quán 。
  人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
 
dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān lǐ gòng chán juān 。 
  但愿人长久,千里共婵娟。
上一篇:Mid-Autumn Festival Poem Mid-Autumn Moon 下一篇:Mid-Autumn Festival Poem wàng yuè huái yuǎn
无标题文档