english french german japanese korean 中文

Mandarin Morning Chinese School LOGOMandarin Morning

Chinese Idioms

Learn Chinese Idiom - 好高骛远
Date:2014-02-08 09:36 From:wangjianzhong 【Print】 【Closed】 【Collection
When you learn Chinese from your teacher, you may be taught to not be 好高骛远.
 
Pinyin for 好高骛远: hào gāo wù yuǎn. You may have learned 好. Generally, this character is pronounced as hǎo and the meaning of this character is good, nice or fine. However, while it is pronounced as hào, it means "like, be fond of, be keen on." The meaning of this term is reaching for what is beyond one's grasp.
 
If you would like to learn to write Chinese characters, when you want to write this term, you should be aware of the right way to write the characters. For instance, "骛" should not be wrote as "鹜". "骛" means "chase" while "鹜" means "duck".
好高骛远
【读音】hào gāo wù yuǎn
【释义】好:喜欢;高:过高;骛:追求,马快跑,引申为追求;远:过远.。比喻不切实际地追求过高、过远的目标。
[语出] 《宋史?程颢传》:“病学者厌卑近而骛高远;卒无成焉。”
【用法】形容不切实际地追求过高、过远目标;目前还做不到的事情。也作“好高务远”。一般作谓语、宾语、状语。
【shì yì 】hǎo :xǐ huān ;gāo :guò gāo ;wù :zhuī qiú ,mǎ kuài pǎo ,yǐn shēn wéi zhuī qiú ;yuǎn :guò yuǎn .。bǐ yù bú qiē shí jì dì zhuī qiú guò gāo 、guò yuǎn de mù biāo 。
[yǔ chū ] 《sòng shǐ ?chéng hào chuán 》:“bìng xué zhě yàn bēi jìn ér wù gāo yuǎn ;zú wú chéng yān 。”
【yòng fǎ 】xíng róng bú qiē shí jì dì zhuī qiú guò gāo 、guò yuǎn mù biāo ;mù qián hái zuò bú dào de shì qíng 。yě zuò “hǎo gāo wù yuǎn ”。yī bān zuò wèi yǔ 、bīn yǔ 、zhuàng yǔ 。
 
Example sentence:
当你在学习汉语的时候,你应该一步一个脚印,不该好高骛远。
dāng nǐ zài xué xí hàn yǔ de shí hòu ,nǐ yīng gāi yī bù yī gè jiǎo yìn ,bú gāi hào gāo wù yuǎn.
When you learn Chinese language, you should learn step by step and you should never aim too high.
 
上一篇:饮鸩止渴[yǐn zhèn zhǐ kě] 下一篇:Learn Chinese Idiom - 南辕北辙
无标题文档